Xtra: Veel aandacht voor de nieuwe generatie professionals

,

Aanvankelijk wist de 21-jarige Natasja Grootscholte niet goed welke opleiding ze wilde volgen. Via een beroepenoriëntatietraject kwam ze erachter dat de opleiding tot ‘lifestyle coach’ een goede keuze zou kunnen zijn. Ze schreef zich dan ook meteen bij ‘Lifestyle, Sport en Bewegen’ van bij het ROC Mondriaan. Inmiddels is ze vierdejaars, en loopt ze al voor de zevende keer stage. Zo krijgt ze een goed beeld van wat ze wel en niet leuk vindt, en waar ze uiteindelijk zou willen werken.

Sociaal en beleefd
Natasja loopt momenteel stage bij stichting MOOI, onderdeel van Xtra. Iedere woensdagochtend geeft ze fitnessles aan 40-plussers. Meestal nemen er wel twintig mensen deel aan de les. Met een laagdrempelige activiteit in de fitnesszaal van Wijkcentrum Moerwijk krijgt ze deze groep aan het bewegen. ‘We beginnen altijd met een warming-up, en doen daarna een eenvoudige circuittraining. Meestal sluiten we af met een spelletje.’ De deelnemers komen op verschillende manieren terecht bij de fitnesslessen: ze horen ervan via de buurtsportcoach, krijgen ‘Welzijn op recept’ van de huisarts of worden door een cliëntondersteuner van MOOI doorverwezen. Vaak ziet de professional hierin ook een manier om mensen uit een sociaal isolement te helpen. ‘Dat merk ik wel. Als ik naast de deelnemer sta om iets uit te leggen, krijg ik soms hele levensverhalen te horen.’ Ze vindt het lesgeven leuker dan ze van tevoren had verwacht. ‘De mensen zijn allemaal sociaal en beleefd. Ze bedanken je. Ze waarderen écht wat je doet. Dat geeft voldoening.’


Schakel tussen onderwijs en welzijn

Marlies Muiselaar, de praktijkbeoordelaar die Natasja begeleidt, onderstreept dat goed contact van twee kanten moet komen. ‘Het gaat om de sociale interactie. Je moet een klik hebben met de mensen om ze te kunnen motiveren en enthousiasmeren.’ Het is een van de vaardigheden waarop zij ‘haar’ studenten beoordeelt tijdens de praktijkexamens die ze afneemt. Marlies heeft ruim vijftig studenten onder haar hoede, die allemaal stage lopen in Escamp I, het werkgebied waarin de wijken Morgenstond, Moerwijk, Rustenburg, Oostbroek en Leyenburg vallen. Wijkcentrum Moerwijk is een zogeheten lerend wijkcentrum, waarin veel aandacht is voor het opleiden van een nieuwe generatie zorg- en welzijnsprofessionals. Marlies heeft contact met alle onderwijsinstellingen en zorgt ervoor dat de studenten op de juiste plek stage kunnen lopen. Zo vormt ze de schakel tussen de Haagse onderwijsinstellingen en de welzijnslocaties in Escamp I.
Eén van de onderdelen van het praktijkexamen betreft de beoordeling van ‘kerntaak 5’; de begeleiding van één individu of een kleine groep. Natasja heeft ervoor gekozen om mevrouw Hartman acht weken lang één-op-één te coachen. De 48-jarige Haagse is herstellende van een blessure én wil afvallen. Marlies beoordeelt onder andere de sociale vaardigheden en gesprekstechnieken die Natasja hanteert. Mevrouw Hartman is dik tevreden: ‘Natasja kan haar examens doen, en ik krijg weer een superconditie. Dat is toch een win-win situatie!’

HMC: HMC verbetert stageaanbod voor verplegende en verzorgende beroepen

,

HMC verbetert stageaanbod voor verplegende en verzorgende beroepen

De opleiding tot mbo-verpleegkundige hoort bij de slechtst scorende opleidingen in het mbo-onderwijs als het gaat om het vinden van een stageplek. Deze landelijke trend is ook in de Haagse regio voelbaar: hier is een tekort aan stageplaatsen voor vooral mbo-verpleegkundigen en doktersassistenten. Daarnaast neemt het aantal vacatures voor verpleegkundigen toe. Daarom wil HMC (Haaglanden Medisch Centrum) samen met de Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan voor het komende leerjaar investeren in stageplaatsen uiteraard met een gewaarborgde goede begeleiding.

Voor de start van het komende schooljaar in september wil HMC het aantal leerwerkplaatsen uitbreiden van 3 naar 6. Nu zijn er 3 leerwerkplaatsen voor hbo-studenten. De 3 nieuwe leerwerkplaatsen zijn bestemd voor mbo-studenten die samen met en onder begeleiding van hbo-studenten hun praktijkervaring opdoen. Zowel de Haagse Hogeschool als het ROC Mondriaan zullen een docent leveren ter ondersteuning van de begeleiding en het onderwijs in HMC. De studenten zijn er de ene week 3 en de andere week 4 dagen, gedurende het hele studiejaar (40 weken). Hierdoor kan HMC meer studenten een stageplaats bieden: 18 hbo-studenten en 10 mbo-studenten. Er wordt daarnaast nog gekeken of aanwezigheid van de mbo-stagiaires kan worden uitgebreid van door-de-weekse dagen naar 7 dagen per week, wat nog extra stageplaatsen oplevert.

Haagse Hogeschool: Elkaar beter maken

,

Elkaar beter maken

 

De zorg in de wijk verandert. Ouderen wonen langer thuis en dat maakt de wijkzorg complexer. De praktijk en het onderwijs moeten daar beter op aansluiten. Een stap in die richting is de Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde (HLCW), waar wijkverpleegkundigen van acht Haagse zorginstellingen, docenten en studenten van De Haagse Hogeschool en ROC-Mondriaan van elkaar leren. Samen professionaliseren ze de wijkzorg in de regio.

Nederland telt tien Leernetwerken Wijkverpleging, medegefinancierd door ZonMW, waarvan de HLCW er een is. “Informatie uitwisselen over diverse zorgsituaties, van elkaar leren en elkaar beter maken, daar draait het om”, zegt Chris Wallner, projectleider en hoofddocent bij De Haagse Hogeschool. “We horen wat er op de werkvloer speelt en laten het onderwijs daarop aansluiten. Zorginstellingen hebben zo meer invloed op wat studenten leren. Samen leren past bovendien goed bij het concept Leven Lang Leren.”

 

Intensieve samenwerking

De verantwoordelijkheid van hbo-wijkverpleegkundigen groeit. Ze indiceren tegenwoordig de zorgvraag, die het wijkteam levert. Dat vergt andere kwaliteiten en een intensievere samenwerking in de wijkteams. “Daarom lopen mbo- en hbo-studenten gezamenlijk stage en trekken wijkverpleegkundigen, -verzorgenden en docenten samen op”, vertelt Wallner. “Ook stimuleren we een onderzoekende houding. Het is bijvoorbeeld goed om te weten dat de vorm van hechting tussen ouders en kinderen invloed heeft op mantelzorg. Zorgprofessionals krijgen dan meer begrip voor hoe familieleden daarmee omgaan.”

 

Kwaliteit van de zorg

Het zelfvertrouwen van de wijkverpleegkundigen groeit, blijkt uit onderzoek naar de opbrengsten van het Haagse leernetwerk, dat Wallner uitvoerde. Ze zijn enthousiast en positief over hun werk en zien dat andere zorginstellingen tegen dezelfde problemen aanlopen. Ook passen ze de informatie van de maandelijkse bijeenkomsten veelal direct toe in hun eigen wijkteam. “Tijdwinst levert het de deelnemers momenteel niet op”, constateert Wallner. “Het is vooral een investering in zichzelf en in de zorg. De kwaliteit van de zorg is wel verbeterd, doordat wijkverpleegkundigen kritischer zijn en beter doorvragen. Betrokkenen weten elkaar te vinden en er ontstaan nieuwe initiatieven. Zo heeft De Haagse Hogeschool een minor patiëntenparticipatie ontwikkeld om kennis en ervaring van patiënten beter te benutten. Wijkverpleegkundigen treden dan op als opdrachtgever voor studenten bij hun eigen zorginstelling.”

 

Meer informatie op www.zorgvoorbeter.nl.

Sportief Plan: Door valpreventie wonen ouderen langer zelfstandig en gelukkig thuis

,

Inleiding

Sportief Plan is sinds 2016 partner van Extra Strong. Wij brengen ouderen in beweging. Voor bewoners van woonzorglocaties en voor ouderen in wijkcentra verzorgen wij beweegactiviteiten. Bewegen geeft ouderen een fit en gelukkig gevoel en stimuleert de zelfredzaamheid. Onze beweegcoaches betrekken ook medewerkers en vrijwilligers van zorgorganisaties bij het creëren van een omgeving waar bewegen voldoende aandacht heeft.
Om de zelfstandigheid van thuiswonende ouderen te stimuleren verzorgen we valpreventielessen, gebaseerd op de methodieken ‘Functioneel Trainen Ouderen’ (FTO) van TNO en ‘In Balans’ van VeiligheidNL.


Sportief Plan en Extra Strong

Onze inzet voor Extra Strong is tweeledig:

 

  • Studenten van Mondriaan Zorg & Welzijn trainen in valpreventie: we hebben lesmateriaal ontwikkeld voor studenten in het 1e en het 4e jaar van de opleiding, gebaseerd op In Balans en Functioneel Trainen Ouderen. Zowel studenten als docenten zijn positief over de leerstof.  

 

  • Onderzoek naar het gebruik van geautomatiseerde mogelijkheden in woningen voor ouderen (domotica): we onderzoeken in samenwerking met docenten van Mondriaan Zorg & Welzijn en medewerkers van Pieter van Foreest hoe domotica een toevoeging kan zijn voor het vakgebied van studenten. Onze kennis over beweegstimulering voor ouderen koppelen we aan de inzet van een Zora-robot. Samen met een groep studenten proberen we dit uit in woonzorgcentra.

 

 

Valpreventie in Rijswijk

Ouderen in Rijswijk kunnen meedoen aan het valpreventieprogramma ‘Rijswijk blijft staan’. Hoofdoel van het programma is het aantal valongelukken in Rijswijk te verminderen. Jaarlijks komen gemiddeld 200 inwoners van Rijswijk na een valongeval op een SEH-afdeling of in een ziekenhuis terecht. De directe medische kosten die hiermee gepaard gaan zijn gemiddeld 200 x €9100 = €1.820.000 (zie figuur 1)

Rijswijk blijft staan
Minimaal 500 (alleenstaande) ouderen van 65 jaar en ouder worden in 2 jaar tijd gestimuleerd om deel te nemen aan Rijswijk blijft staan. Het traject van 12 weken bestaat uit beweegactiviteiten en tips over veiligheid in en rond de woning. Ook stimuleren we ouderen om deel te nemen aan structurele beweegactiviteiten in de gemeente.  

VeiligheidNL heeft berekend wat Rijswijk blijft staan voor 500 ouderen oplevert in termen van zorgkosten. Het verwachte effect hangt samen met het valrisico van individuele deelnemers. De percentages in figuur 2 verwijzen naar het verminderde valrisico. De gemeentelijke besparingen zijn in onze berekening beperkt tot de kosten van huishoudelijke thuiszorg.

Naast een totale besparing van €1.530.000 miljoen euro zijn de voordelen voor individuele ouderen ook niet onbelangrijk: ze blijven langer vitaal, wonen langer zelfstandig en zijn langer actief in de samenleving. 
Besparing op zorg            

 

 
Thuiszorg huishoudelijk               

 

 

 
Zorgverzekeringswet

 

 

 
Revalidatie+ Verpleeghuiszorg

 

 

 
Totale Besparing Op Zorgkosten

 

 

 

15% 40% 61%
WMO €25.000 €66.000 €100.000
Zorgverzekering €210.000 €560.000 €860.000
Wet Langdurige Zorg €140.000 €380.000 €570.000
Totaal €380.000 €1.000.000 €1.530.000

Bron: VeiligheidNL (2016)

 

Voor meer informatie o ver Sportief Plan of valpreventie kunt u contact opnemen met Pascal Calabro, p.calabro@sportiefplan.nl

 

GGZ Ecademy

,
GGZ Ecademy Extra Strong

GGZ Ecademy levert bijdrage aan ggz-kennis onder studenten

Goed gekwalificeerd toekomstig ggz-personeel opleiden en studenten enthousiasmeren voor de ggz; dat waren belangrijke motieven van het bestuur van GGZ Ecademy om de pilot Samenwerken scholen te starten. Een project dat naadloos aansluit bij de uitgangspunten van Extra Strong.

Rob Keukens, met z’n wortels in het HBO-onderwijs, is een van de twee projectleiders van GGZ Ecademy die de kar trekken van de pilot Samenwerking scholen. “Kortgezegd behelst deze pilot dat we samen met 8 MBO’s en 9 HBO’s kijken of het na- en bijscholingsmateriaal van GGZ Ecademy ook geschikt is om als lesmateriaal voor studenten in te zetten.”

Kennis over ggz-sector

Sinds vijf jaar ontwikkelt GGZ Ecademy leermateriaal (waaronder e-learning modules) voor haar leden, zo’n vijftig ggz-instellingen. Dit materiaal wordt door de hulpverleners gebruikt om zich te verdiepen in ggz-gerelateerde onderwerpen, variërend van psychopathologie tot en met juridische aspecten in de jeugdhulp of forensische zorg. De ambities reiken echter verder dan de bij- en nascholing van ggz-personeel. Hoe mooi is het als je al voordat iemand aan de slag gaat in de ggz een bijdrage kunt leveren aan zijn of haar kennis over de sector?!

Keukens: “Vanuit de ggz-praktijk is er een grote behoefte aan goed opgeleid personeel. Daarnaast dreigt er over niet al te lange tijd een capaciteitsprobleem binnen de ggz. Om dat voor te zijn is het belangrijk studenten te enthousiasmeren voor de ggz. Met het project Samenwerken scholen kijken we in hoeverre GGZ Ecademy daarin een rol kan spelen.”

Enthousiasme over lesmaterialen

De eerste reacties zijn erg positief. Zowel docenten als studenten zijn enthousiast over de lesmaterialen van GGZ Ecademy. “De e-learningmodules zijn heel bruikbaar voor scholen, zo blijkt”, aldus Keukens. “Nu is het zaak om te kijken in hoeverre we de samenwerking tussen de scholen en GGZ Ecademy kunnen continueren.”

Er wordt gezocht naar een constructie waarbij de scholen als lid kunnen aanhaken. Hoe, dat is de uitdaging van dit moment. Keukens: “In augustus loopt de pilot af en zal er, hoe dan ook, op reguliere basis worden samengewerkt. Inmiddels tonen ook al andere dan de scholen die meedoen aan de pilot zich geïnteresseerd.”

Klik hier om meer te weten te komen over GGZ Ecademy

Respect Zorggroep: Investeren in de toekomst van de zorg

,

Investeren in de toekomst van de zorg

Als zorgorganisatie is de zorgmedewerker hét kapitaal van je organisatie, voor nu én de toekomst. Voor Respect zorggroep is het goed opleiden van toekomstige zorgmedewerkers dan ook erg belangrijk. ‘Het levert op lange termijn rendement op in de vorm van professionele zorgmedewerkers die met oog voor kwaliteit van zorg, wonen en leven, klantgericht en efficiënt werken’, zegt Marie-Jose Ariens, Hoofd Opleidingen bij Respect Zorggroep.

Opleidingen die aansluiten op de praktijk
De maatschappij verandert; andere wensen en behoeften van cliënten en nieuwe mogelijkheden in de techniek zorgen voor een andere zorgvraag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van domotica, Beeldzorg en de steeds langer thuiswonende cliënt. De kennis en capaciteiten van de zorgmedewerkers moeten op deze ontwikkelen aansluiten. Dat betekent dat ook zorgopleidingen zich hier op moeten aanpassen. Door de samenwerking met Extra Strong wil Respect de aangeboden opleidingen aantrekkelijker maken en nog meer laten aansluiten aan deze veranderende praktijk.

Lessen op het ROC
Respect gaat de samenwerking vanuit het Extra Strong project op verschillende manieren vormgeven. Zo gaan praktijkbegeleiders van Respect onder andere lessen geven op het ROC Mondriaan. Deze lessen bestaan uit specifieke items, die vanuit praktische ervaringen gegeven worden. ‘Daarnaast willen we binnen Respect aantrekkelijke nieuwe opleidingen ontwikkelen, die aansluiten op de behoefte vanuit zowel de toekomstige zorgmedewerkers als de zorginstellingen’, geeft Marie-Jose aan. ‘Alleen op die manier krijg je de zorgmedewerker van de toekomst!’

Een voorbeeld van een mogelijk nieuwe opleiding is een verkorte opleiding psychiatrische zorg in het verpleeghuis

ZorgZijn Werkt: Start project Positionering VVT

,

Start project Positionering VVT

Dinsdag 17 januari 2017 is in Huis ten Haghe symbolisch het startschot gegeven van het regionaal project ‘Positionering VVT’.  Samen met elf werkgevers in de Verpleeg- Verzorging- en Thuiszorg (VVT) en het regionaal onderwijs is er een actieprogramma ‘Positionering VVT’ opgezet. Dit project richt zich op de gezamenlijke investering en aanpak om een positieve stimulans te geven in, met name de instroom van (hoger) opgeleiden in de VVT. Naast het bevorderen van duurzame instroom heeft het project ook als doel om ongewenste uitstroom te beperken. Er zal gebruik gemaakt worden van de lijnen met Extra Strong door uitwisseling van activiteiten en resultaten.

De betrokken werkgevers en regionaal onderwijs hebben zichzelf voor dit jaar  gezamenlijk ten doel gesteld het imago van de regionale ouderenzorg (middels platform & storytelling) aan te pakken en regionale kennisdeling, op onderwerpen die een bijdrage leveren aan instroom en behoud, actief met elkaar te delen. Daarnaast wordt voornamelijk ingegaan op de sleutelrol van de leidinggevende bij het behouden van personeel en wordt gekeken naar de mogelijkheden om een pilot aan te gaan voor het aanbieden van grotere contracten (meer uren).

project-vvt-taart

De betrokken partijen zijn; Argos Zorggroep, Cardia, Directzorg, Evita Zorg, Florence, HWW zorg, Pieter van Foreest, Respect Zorggroep, Saffier De Residentiegroep, Stichting Eykenburg, WZH, De Haagse Hogeschool, ROC ID College, ROC Mondriaan, ZorgScala en ZorgZijn Werkt.

 

Hogeschool Leiden: De Zorg Innovatie Centra Alrijne Ziekenhuis: de schakel tussen mbo en hbo!

,
Hogeschool Leiden | Extra Strong

De Zorg Innovatie Centra Alrijne Ziekenhuis: de schakel tussen mbo en hbo!

Op de Zorg Innovatie Centra (ZIC’s) binnen Alrijne Ziekenhuis, waar mbo- en hbo-studenten samen patiëntenzorg verlenen, wordt in de basis de schakel gelegd tussen het mbo- en hbo-niveau van verpleegkundigen. Dit gebeurt door met elkaar op de werkvloer te streven naar de beste zorg voor de patiënten, onder supervisie van een gediplomeerd verpleegkundige, de coach. De hbo-studenten krijgen wekelijks in Alrijne Ziekenhuis onderwijs vanuit de Hogeschool Leiden en de mbo-studenten vanuit het ROC Mondriaan. Dit onder begeleiding van de docenten van de onderwijsinstellingen en de lecturer practitioner van Alrijne Ziekenhuis. Op die manier delen we de kennis van de verschillende instellingen en opleidingsniveaus. Er vindt zodoende kruisbestuiving plaats.

 

Evidence Based Practice

De hbo-studenten verdiepen zich in de principes van Evidence Based Practice (EBP) en passen dit op de verpleegafdeling toe om zo de zorg te innoveren. EBP wordt tijdens het onderwijs aan de mbo-studenten op een praktische manier behandeld, zodat zij de innovaties in de praktijk kunnen doorvoeren en realiseren. De mbo-studenten verdiepen zich in het klinisch redeneren, en delen hun kennis door middel van presentaties waarbij de hbo-studenten en gediplomeerd verpleegkundigen aanwezig zijn. Door op deze manier actief met en van elkaar te leren, werken en kennis te delen wordt de verbinding tussen het mbo en hbo gelegd, versterkt én verstevigd. Omdat theorie en praktijk zo mooi bij elkaar komen leren we continue met elkaar en verbeteren we de zorg. Want de beste zorg, daar streven we naar.

 

Door: Monica Danielse

Middin: De buurt aan tafel bij woonvoorziening Haven

,

De buurt aan tafel bij woonvoorziening Haven

Het takenpakket van een begeleider in de gehandicaptenzorg verandert snel. Om toekomstige medewerkers klaar te stomen voor die veranderende taken, sluit Middin aan bij Extra Strong. Medewerkers van Middin zien hun rol verschuiven van ‘van zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Zij zoeken naar mogelijkheden om het netwerk rond mensen met een beperking groter te maken én om te zien hoe de cliënt zelf een rol van betekenis kan spelen in zijn eigen wijk.

Zo ook bij locatie Haven van Middin. Daar werkt Jan Alphenaar als begeleider. Jan Willem: “Ik leg nu steeds meer contacten met familie, buurtbewoners en organisaties en bedrijven in de wijk. Zo organiseren we bijvoorbeeld een pop-up restaurant in ons trefpunt”.

Want als de ontmoetingsruimte van de Wassenaarse woonvoorziening verandert in een echt restaurant met een professionele kok is het even feest. Buren en familieleden schuiven aan bij bewoners. Na zes ‘eetdates’ zijn allerlei nieuwe contacten ontstaan. En cliënten van Horeca Middin raken steeds bedrevener in de bediening

Lees verder over dit initiatief op ‘Middin in beeld’

Florence: Extra sterke zorg, nu en in de toekomst

,
Florence extra strong

De huidige studenten van de zorgopleidingen zijn onze zorg- en welzijnsmedewerkers van de toekomst. Daar moeten we in investeren. Onderwijs en praktijk moeten beter op elkaar aansluiten en we kunnen als zorgprofessionals de studenten enthousiast maken voor ons mooie vak. Florence werkt dan ook graag mee aan Extra Strong.

 

Nieuwe medewerkers
Om de studenten een brede kijk te geven is het belangrijk dat ze alle mogelijkheden binnen de zorg- en welzijnssector ontdekken. Voorheen liepen studenten hiervoor tien weken stage bij ons, maar altijd op één afdeling. Dit jaar pakken we het anders aan. In april komen 17 stagiaires uit het eerste jaar van de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) en MMZ (Medewerker Maatschappelijke Zorg) drie weken stage lopen binnen onze woonzorgcentra Jonker Frans en CoornhertCentrum. Daarna gaan ze drie weken naar Middin en vervolgens drie weken naar Xtra / Voor Welzijn.  Dit innovatieve stageaanbod, waarbij ook gecombineerde opdrachten worden gemaakt, geeft ze een bredere kijk met de scoop op zorg en welzijn, en bovendien kennis en praktijkervaring over onze transmurale samenwerking in de wijk.

 

Doorstroom naar hbo
Florence weet dat het ook belangrijk is dat de doorstroom van de mbo- naar de hbo-opleidingen wordt bevorderd. Zeker in de thuiszorg zijn meer hogere opgeleide zorgmedewerkers nodig. Acht jaar geleden zijn wij al begonnen met een Leerwerkplaats in Rijswijk. Dit jaar is het werkgebied uitgebreid met Laak en Nieuw Rijswijk. In de Leerwerkplaats leveren studenten (2de, 3de en 4de-jaars)van verschillend niveau, zelfstandig zorg achter de voordeur. Ze leren alles over samenwerken in een thuiszorgteam en over eigen verantwoordelijkheid. Menigeen is al enthousiast van geworden om verder te leren.

 

Learning Online
Door twee praktijkopleiders van Florence op te leiden tot Learning Online-docenten willen we ook bijdragen aan de ontwikkeling digitaal leren. Onze praktijkopleiders gaan hiervoor samenwerken met twee docenten van het ROC Mondriaan. Studenten gaan lessen volgen in een virtuele leeromgeving. Daar ontmoeten student en docent elkaar en kan onder meer relevante casuïstiek worden besproken.

 

Door ons op al deze ontwikkellijnen in te zetten, denkt Florence dat we de zorg extra sterk kunnen maken, nu en in de toekomst!

 

Door: Carla Izeren